Deklaracja członkowska

 

Proszę wpisać datę i miejscowość
Ulica, numer, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
Numer telefonu komórkowego
Adres poczty elektronicznej
WhatsApp, Signal, Messenger, Telegram a w przypadku braku proszę wpisać NIE POSIADAM.
Numer identyfikacji NIP lub numer PESEL
Urząd Skarbowy właściwy dla adresu miejsca zamieszkania
Proszę wpisać posiadany samochód lub samochody. W przypadku braku proszę wpisać NIE POSIADAM.
Podpisując niniejszą deklarację wyrażam wolę przystąpienia do Stowarzyszenia AMICALE CITROËN POLOGNE.

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią statutu Stowarzyszenia i Regulaminem Członkostwa, znam swoje prawa i obowiązki wynikające z przystąpienia do Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, wynikających z niniejszej deklaracji i innych dokumentów związanych z przystąpieniem do Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz w celu sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z wyznaczonymi przez statut Stowarzyszenia i przepisy prawa, celami. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuje się, pod rygorem usunięcia z listy członków stowarzyszenia, do opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej corocznie przez Zarząd stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia ACP

 Pobierz statut stowarzyszenia w formie elektronicznej (PDF) 

Pobierz statut

Regulamin członkostwa

Pobierz regulamin członkostwa w formie elektronicznej (PDF) 

Pobierz regulamin 2023

 

Deklaracja członkostwa

Pobierz  deklarację członkostwa w formie elektronicznej (PDF),

Pobierz deklarację